OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti Globdeli s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 identifikační číslo: 090 41 745

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

oddíl C, vložka 329636

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 • 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Globdeli s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 09041 745, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 329636 (dále jen „zprostředkovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi zprostředkovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „objednavatel“) prostřednictvím internetové služby zprostředkovatele. Služby jsou zprostředkovatelem provozovány na webové stránce umístněné na internetové adrese globdeli.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní“).
 • 1.2 Je-li objednavatelem spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem o ochraně spotřebitele. Je-li objednavatelem podnikatel a je současně zřejmé s přihlédnutím ke všem okolnostem, že se závazkový vztah se zprostředkovatelem týká jejich podnikatelské činnosti, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • 1.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 • 1.4 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 • 1.5 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
 • 2.1 Na základě registrace objednavatele provedené na webové stránce může objednavatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Zesvého uživatelského rozhraní může objednavatel provádět objednávání služby (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní společnosti umožňuje, může objednavatel provádět objednávání služby též bez registrace přímo z webového rozhraní.
 • 2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání služby je objednavatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené objednavatelem v uživatelském účtu a při objednávání služby jsou zprostředkovatelem považovány za správné.
 • 2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Objednavatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 • 2.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 • 2.5 Zprostředkovatel může zrušit uživatelský účet a vymazat veškeré informace v něm uložené, a to zejména v případě, kdy objednavatel svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy objednavatel poruší své povinnosti ze smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 • 2.6 Objednavatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení zprostředkovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
3. UZAVŘENÍ SMLOUVY
 • 3.1 Webové rozhraní obsahuje informace o službě, a to včetně uvedení cen jednotlivých přepravců. Ceny služby jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Ceny služby zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Pokud by došlo k dodatečným nákladům nezahrnutým v ceně služby spojených suskutečněním služby, musí zprostředkovatel dopředu o těchto nákladech informovat objednavatele. Tímto ustanovením není omezena možnost zprostředkovatele uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek se souhlasem obou smluvních stran.
 • 3.2 Pro objednání služby vyplní objednavatel objednávkový formulář ve webovém rozhraní. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  • 3.2.1 objednávané službě,
  • 3.2.2 způsobu úhrady ceny služby, případné ve službě nezahrnuté náklady spojené s uskutečněním služby a
  • 3.2.3 údaje o požadovaném způsobu doručení (dále společně jen jako „objednávka“).
 • 3.3 Před zasláním objednávky zprostředkovateli je objednavateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost objednavatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle objednavatel kliknutím na tlačítko „Přejít k úhradě“ a následným provedením platby dle předchozího výběru objednavatele. Údaje uvedené v objednávce jsou zprostředkovatelem považovány za správné a úplné. zprostředkovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení objednavateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty objednavatele uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa objednavatele“).
 • 3.4 Zprostředkovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat objednavatele o dodatečné potvrzení objednávky (písemně či telefonicky).
 • 3.5 Smluvní vztah mezi zprostředkovatelem a objednavatelem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je zprostředkovatelem zasláno objednavateli elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty objednavatele.
 • 3.6 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé objednavateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí objednavatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
4. CENA SLUŽBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 • 4.1 Cenu služby a případné ve službě nezahrnuté náklady spojené s uskutečněním služby dle smlouvy může objednavatel uhradit zprostředkovateli následujícími způsoby: bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay či PayPal;
 • 4.2 Cena služby je objednavateli zobrazena po zadání detailů objednávky do objednávkového formulář
 • 4.3 Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou služby cena služby, pojištění zásilky a případně ve službě nezahrnuté náklady spojené s uskutečněním služby.
 • 4.4 V případě bezhotovostní platby je objednavatel povinen uhrazovat cenu služby společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek objednavatele uhradit cenu služby splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet zprostředkovatele.
 • 4.5 Zprostředkovatel je oprávněn, zejména v případě, že ze strany objednavatele nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky dle ustanovení č 3.4 obchodních podmínek, požadovat uhrazení celé ceny služby ještě před uskutečněním služby objednavateli. Ustanovení § 2119 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se nepoužije.
 • 4.6 Případné slevy z ceny služby poskytnuté zprostředkovatelem objednavateli nelze vzájemně kombinovat.
 • 4.7 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví zprostředkovatel ohledně plateb prováděných na základě smlouvy objednavateli daňový doklad – fakturu. Zprostředkovatel není plátcem daně z přidané Daňový doklad – fakturu vystaví zprostředkovatel objednavateli po uhrazení ceny služby a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu objednavatele.
5. POJIŠTĚNÍ ZÁSILKY
 • 5.1 Jestliže si pojistíte zásilku do sumy 1500 CZK, nebude Vám za pojištění účtován žádný poplatek – pojištění je v takovém případě zdarma.
 • 5.2 Vaše zásilka může být při společnosti PPL pojištěná až do sumy 50 000 CZK. Při společnostech jako jsou UPS, DHL EXPRESS a TNT, může být Vaše zásilka pojištěná až do sumy 660 000 CZK. Za pojištění si účtujeme 2% z pojistné částky (min. 199 CZK). Svoji zásilku si můžete pojistit sami v objednávkovém formuláři při zadávání Vaší přepravy.
 • 5.3 Pojištění zásilky se nevztahuje na následující případy
  • 5.3.1 Pokud dojde k poškození zásilky díky nesprávnému či nedostatečnému zabalení zásilky,
  • 5.3.2 Pokud obsah zásilky bude obsahovat zakázaný předmět přepravy dle čl. obchodních podmínek,
  • 5.3.4 Škody na zásilce způsobeny okolností mimo kontrolu zprostředkovatele, mezi které patří – živelné nebezpečí, zemětřesení, cyklóny, bouřky, povodně, požáry,
  • 5.3.5 Škody na zásilce způsobeny zásahem vyšší moci – války, nehody, činy veřejných nepřátel, embarg, místních či občanských nepokojů.
6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
 • 6.1 Objednavatel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o poskytnutí služby, která byla splněna s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a zprostředkovatel před uzavřením smlouvy sdělil objednavateli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 • 6.2 Objednavatel bere na vědomí, že po odeslání objednávky a jejím uhrazení není již možné od služby odstoupit, jelikož ve stejném okamžiku začíná plnění služby ze strany zprostředkovatele.
 • 6.3 Do doby začátku plnění služby objednavateli je zprostředkovatel oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí zprostředkovatel objednavateli zaplacenou částku bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený objednavatelem.
 • 6.4 V případě odstoupení od smlouvy dle č 6.3 obchodních podmínek se smlouva od počátku ruší. Odstoupí-li zprostředkovatel od smlouvy pro porušení obchodních podmínek nebo nemožnosti plnění služby na straně objednavatele, nese objednavatel náklady zprostředkovatele za plnění, které do odstoupení učinil.
 • 6.5 Nárok na úhradu nákladů vzniklých při započetí plnění služby je zprostředkovatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku objednavatele na vrácení zaplacené částky.
 • 6.6 Je-li společně se službou poskytnut objednavateli dárek, je darovací smlouva mezi zprostředkovatelem a objednavatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy objednavatelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti.
7. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
 • 7.1 Zprostředkovatel si vyhrazuje, že každá objednavatelem vyplněná a následně elektronicky odeslaná objednávka z webu zprostředkovatele je zároveň vyjádření souhlasu s obchodními podmínkami společnosti a obchodními podmínkami přepravců.
 • 7.2 Objednavatel bere na vědomí a souhlasí se seznamem zakázaných předmětů k přepravě, které jsou dále upraveny v č 13.1 obchodních podmínek a dále se zakázanými předměty konkrétních přepravců.
 • 7.3 Objednavatel bere na vědomí, že maximální hmotnost zásilky je 65 kg. Pokud by objednavatel chtěl přepravovat zásilku nad 65kg, tak musí zajistit paletizaci zásilky, přičemž zásilka může mít maximálně 1.000 kg.
 • 7.4 Objednavatel zodpovídá, za zadané údaje zásilky v objednávkovém formuláři. Pokud dojde k zadání nepravdivých údajů, má zprostředkovatel právo vymáhat veškeré náklady spojené s vykonáním služby nezahrnuté v ceně služby po objednavateli. Objednavatel se zavazuje, že v případě uvedení lživých údajů uhradí zprostředkovateli veškeré vzniklé náklady.
 • 7.5 Objednatel bere na vědomí, že datum doručení a vyzvednutí je pouze orientační.
8. PŘEVZETÍ ZÁSILKY NA ODESLÁNÍ
 • 8.1 Zprostředkovatel nedodává zboží, ale pouze zprostředkovává objednavateli přepravu balíku. Zásilku dodává objednavateli smluvní partner zprostředkovatele, který je zvolen objednavatelem.
 • 8.2 Po potvrzení objednávky zprostředkovatel zašle na elektronickou adresu objednavatele štítek, kterým objednavatel musí opatřit přepravovanou zásilku.
 • 8.3 Objednavatel bere odpovědnost za správné připravení zásilky k přepravě. Ze strany objednavatele musí dojít k maximálnímu zabezpečení obsahu proti poškození či zničení. Pokud k výše zmíněnému ze strany objednavateli nedojde, nenese zprostředkovatel za poškození obsahu zásilky odpovědnost.
9. PŘEPRAVA ZÁSILEK DO ČESKÉ REPUBLIKY (IMPORT ZÁSILEK)
 • 9.1 Zprostředkovatel nabízí přepravu dokumentů, dopisů, balíků či palet do České
 • 9.2 Balíky a palety dovezené do České republiky z jiné země, než ze zemí Evropské unie podléhají uhrazení CLA a DPH. Balíky a palety dále musí mít přiloženou fakturu, případně i další dokumenty vyžadující zákon.
 • 9.3 Příjemce zásilky je povinen uhradit CLO a DPH.
 • 9.4 CLO a DPH jsou dodatečné poplatky, které nejsou v ceně služby zahrnuty.
 • 9.5 Zprostředkovatel poskytne objednavateli dokumenty, díky kterým objednavatel může uhradit dodatečné
 • 9.6 Zásilka, jejíž hodnota nepřesáhne hodnotu 22 EUR je osvobozená od CLA i DPH.
 • 9.7 Za zásilku, jejíž hodnota nepřevyšuje hodnotu 150 EUR se platí jen DPH.
10. PŘEVZETÍ ZÁSILKY OBJEDNAVATELEM
 • 10.1 Objednavatel je povinen prohlédnout zásilku bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zásilky, je objednavatel povinen zkontrolovat obsah zásilky a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky za přítomnosti přepravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese přepravce. Na základě vyhotoveného záznamu bude objednavateli po uzavření škodní události s přepravcem poskytnuta přiměřená sleva. Podepsáním přepravního listu objednavatelem souhlasí s převzetím zásilky a stvrzuje, že zboží bylo řádně dodá
 • 10.2 Objednavatel potvrzuje převzetím při přebírání zásilky od přepravce dodání celkového počtu a neporušitelnost zásilky. Případné výhrady, nebo porušitelnost obalu, případně poškození, nebo rozbití zásilky poznamená do přepravního listu, případně si vyžádá zápis o škodě podepsaný kurý O oprávněnosti reklamace rozhoduje fyzický stav zásilky v okamžiku předání objednavateli. Pokud doručí přepravce zásilku neporušenou, má se za to, že ke škodě na obsahu zásilky nemohlo dojít během přepravy a přepravce se zprostí odpovědnosti.
 • 10.3 V případě mechanického poškození zásilky, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je objednavatel povinen informovat zprostředkovatele nejpozději do tří dnů po dodání zboží. Pozdější reklamace mechanického poškození zásilky již není možné u zprostředkovatele uznat.
11. RIZIKA SOUVISEJÍCÍ S POSKYTOVANOU SLUŽBOU
 • 11.1 Zprostředkovatel zboží neprodává, není proto možné nároky z odpovědnosti za vady výrobku uplatňovat u zprostředkovatele. Tyto nároky je možné uplatnit přímo u prodávající
 • 11.2 Zprostředkovatel nezaručuje, že prodávající k dodávanému zboží přiloží návod v českém jazyce.
 • 11.3 Zprostředkovatel nenese odpovědnost za škodu způsobenou vadou zboží nebo nesprávnou manipulací se zbožím
 • 11.4 Zprostředkovatel nese pouze rizika spojená s přepravou zásilky, a nikoliv s obsahem zásilky, pokud nedojde k jejímu fyzickému zničení během přepravy.
12. REKLAMACE
 • 12.1 U zprostředkovatele lze v souladu s ustanoveními § 2099 a ná Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, reklamovat pouze vady služeb, které zprostředkovatel poskytuje. Reklamaci služeb poskytovaných zprostředkovatelem lze kdykoli uplatnit na adrese zprostředkovatele do dvou let od provedené služby.
 • 12.2 Zprostředkovatel nezodpovídá za kvalitu přepravovaného zboží ani za prodlevu ve vyřizování objednávky.
 • 12.3 Zprostředkovatel nezodpovídá za nízkou kvalitu zboží, poškození, nefunkčnost, nebo za nedodání objednaného počtu kusů, nedodání objednané barvy, nebo dodání jiné velikosti.
 • 12.4 Objednavatel bere na vědomí, že je povinen reklamovat přepravované zboží u prodejce ve lhůtě stanovené v příslušném právním předpisu státu, odkud je zboží zakoupeno.
 • 12.5 Reklamaci ztráty zásilky, ztráty zboží ze zásilky, nebo poškození zásilky během přepravy podává objednavatel na e-mailové adrese globdeli@globdeli.cz, a to do tří dnů od přijetí zásilky kurýrem. Výši případné kompenzace určuje pouze přepravce. Přepravce vyplatí částku za reklamaci na účet zprostředkovatele, která bude převedena na účet objednavatele do 10 dnů.
 • 12.6 Veškeré reklamace ohledně přepravy zásilky řeší objednavatel jen a pouze se zprostředkovatelem, a nikoliv se zvoleným smluvním partnerem, který přepravu zásilky uskutečnil.
 • 12.7 Reklamační lhůta poskytnuté služby je nejpozději 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se zprostředkovatel s objednavatelem nedohodne na delší lhůtě.
13. CO NELZE PŘEPRAVIT
 • 13.1 Zprostředkovatel si vyhrazuje právo na zákaz přepravy následujících věcí
  • 13.1.1 Alkoholické nápoje a jiné drahé tekutiny ve skleněných lahvích,
  • 13.1.2 Jakékoliv baterky a baterie (baterie v NTB, autobaterie….)
  • 13.1.3 Zvířecí kůže (ze zvířat z jiných zemí) a kožešiny
  • 13.1.4 Zvířecí a lidské pozůstatky
  • 13.1.5 Položky mimořádné hodnoty (např. umělecká díla, starožitnosti, drahokamy, zlato a stříbro, valuty, cenné papíry, certifikáty)
  • 13.1.6 Nebezpečné zboží či rizikové látky
  • 13.1.7 Zbraně a munice
  • 13.1.8 Slonovinu a výrobky ze slonoviny
  • 13.1.9 Živá zvířata
  • 13.1.10 Peníze a obchodovatelné cenné papíry
  • 13.1.11 Zboží podléhající rychlé zkáze
  • 13.1.12 Osobní majetek (kromě USA)
  • 13.1.13 Rostliny a semena
  • 13.1.14 Pornografický materiál
  • 13.1.15 Známky mimořádné hodnoty
  • 13.1.16 Tabák a tabákové výrobky
  • 13.1.17 Batožinu bez doprovodných dokladů
  • 13.1.18 Výbušniny, hořlaviny, radioaktivní látky, žíraviny, anebo zapáchající látky a jiné nebezpečné látky
  • 13.1.19 Drogy, léky, psychotropní látky s výjimkou předmětů, které zasílají zákonem oprávněné instituce na vědecké anebo zdravotnické účely
  • 13.1.20 Zásilka má na obale anebo na viditelné části obsahu nápisy anebo kresby porušující zákon   
  • 13.1.21 Parfémy, aerosoly a s nimi spojené deodoranty, antiperspiranty, laky na vlasy, barvy ve spreji
  • 13.1.22 Potraviny, čaj a koření
  • 13.1.23 Křehké zboží (možný pád zásilky 1 m)
 • 13.2 Některé země mají další zboží, které je zakázáno k přepravě nebo je jeho přeprava omezena. V odpovědnosti odesílatele je splnit všechny vládní předpisy a zákony dané země! Pokud máte zájem poslat nějakou "zakázanou položku" prosím kontaktujte nás e-mailem globdeli@globdeli.cz a pokusíme se najít způsob, jakým by bylo možné položku poslat.
 • 13.3 Při porušení ze strany objednavatele má zprostředkovatel právo odstoupit od smlouvy a dále právo na uhrazení všech nákladů spojených s objednanou službou.
14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 • 14.1 Objednavatel dále potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a sjejich souhlasem souhlasí. Nedílnou součástí těchto všeobecných podmínek jsou také platné obchodní podmínky přepravních společností, dle kterých se řídí samotná přeprava a případné reklamace nedodání či poškození zboží.
 • 14.2 Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • 14.3 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 • 14.4 Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována zprostředkovatelem v elektronické podobě a není přístupná.
 • 14.5 Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, adresa elektronické pošty globdeli@globdeli.cz, telefon +420 724 301 305.
 • 14.6 Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 7. 2020.
V Praze dne 1. 7. 2020