Podmínky ochrany osobních údajů

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
 • 1.1 Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost Globdeli s.r.o. IČ 090 41 745 se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 329636 (dále jen: „správce“).
 • 1.2 Kontaktní údaje správce jsou: Adresa: Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 e-mail: globdeli@globdeli.cz telefon: +420 724 301 305
 • Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
2. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÝVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • 2.1 Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky
   • 2.1.1 Jméno a příjmení
   • 2.1.2 Název společnosti
   • 2.1.3 Identifikační údaje společnosti
   • 2.1.4 E-mailová adresa
   • 2.1.5 Poštovné adresa
   • 2.1.6 Telefon
  • 2.2 Správce zpracovává Vaše identifikační, kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
3. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • 3.1 Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • 3.1.1 Plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 pí b) GDPR,
  • 3.1.2 Splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 pí c) GDPR,
  • 3.1.3 Oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 pí f) GDPR,
  • 3.1.4 Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 • 3.2 Účelem zpracování osobních údajů je
  • 3.2.1 Vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  • 3.2.2 Plnění právních povinností vůči státu,
  • 3.2.3 Zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 • 3.3 Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas
4. DOBA UCHOVÁNÍ ÚDAJŮ
 • 4.1 Správce uchovává osobní údaje
  • 4.1.1 Po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  • 4.1.2 Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 • 4.2 Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaž
5. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)
 • 5.1 Příjemci osobních údajů jsou osoby
  • 5.1.1 Podílející se na uskutečnění služby a základě smlouvy,
  • 5.1.2 Zajišťující služby provozování webových stránek a další služby v souvislosti s jejich provozem,
 • 5.2 Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 • 5.3 Partneři správce provozující platební systémy pro zajištění platby:
  • 5.3.1 GOPAY s.r.o., Planá 67, 370 01 Planá, Česká republika.
  • 5.3.2 PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
6. ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • 6.1 Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé
  • 6.1.1 Poskytovatel mailové služby Websupport,
  • 6.1.2 Účetní společnost ze zákonných důvodů,
  • 6.1.3 Případně další poskytovatel softwarů služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá
7. VAŠE PRÁVA
 • 7.1 Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • 7.1.1 Právo na přístup ke svým osobním údajům dle č 15 GDPR,
  • 7.1.2 Právo opravu osobních údajů dle č 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  • 7.1.3 Právo na výmaz osobních údajů dle č 17 GDPR,
  • 7.1.4 Právo vznést námitku proti zpracování dle č 21 GDPR,
  • 7.1.5 Právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
  • 7.1.6 Právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek
 • 7.2 Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.
8. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • 8.1 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • 8.2 Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečeného a šifrovaného přístupu na web, šifrování hesel zákazníků v databázi, pravidelných aktualizacích systému a pravidelné zálohy systému.
 • 8.3 Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby
9. COOKIES
 •  
 • 9.1 Jestliže máte ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme o Vás záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných naší společností pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek. Pokud jste povolili cookies ve webovém prohlížeči, můžete omezit nebo zakázat jejich užití přímo ve vašem webovém prohlížeč
 • 9.2 Analytické cookies na našem webu jsou shromažďovány skriptem společnosti Google Inc., která následně tato data anonymizuje. Po anonymizaci se již nejedná o osobní údaje, protože anonymizované cookies nelze přiřadit konkrétnímu uživateli, resp. konkrétní osobě. My pracujeme pouze s cookies v anonymizované podobě. Proto nedokážeme z cookies zjistit, jak se konkrétní uživatel na našem webu choval (jaké stránky navštívil, jaké zboží si prohlížel apod.). 
10. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ
 • 10.1 Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá
 • 10.2 S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá
 • 10.3 Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
  Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 7. 2020